Řád

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU YACHT CLUBU KRNOV z.s.
Identifikační číslo 265 38 971
Spisová značka L 12991 vedená u Krajského soudu v Ostravě
1. Členové YC Krnov mají vstup volný do všech prostor, od kterých jsou jim vydány klíče. Za svěřené
klíče zodpovídají a starají se, aby nebyly zneužity nepovolanou osobou. Případnou ztrátu klíče nahlásí
správci areálu.
2. V době nepřítomnosti členů spolku musí být areál vč. budov uzamčený. Každý člen, který odchází
poslední, musí zkontrolovat uzamčení budov a všech brán a branek.
3. Osoby, které nejsou členy spolku, mohou využívat areál YC Krnov pouze jako návštěva v
přítomnosti člena spolku staršího 18 let (dále též „garant“). Tyto návštěvy jsou zpoplatněny a garant
o tom zajistí zápis v knize návštěv. Za návštěvu, její chování a bezpečnost odpovídá garant. Garant se
zavazuje seznámit návštěvu s obsahem tohoto provozního řádu, jakož i dalšími předpisy, kterými je
návštěva povinna se řídit. Na návštěvu se obdobně vztahují povinnosti dle tohoto provozního řádu.
4. Členům a návštěvám, které jsou mladší 18 let je vstup do areálu YC Krnov povolen jen v doprovodu
zákonného zástupce či v doprovodu jiné osoby starší 18 let. Zákonný zástupce či doprovod plně
odpovídá za osobu mladší 18 let a zavazuje se nad ní zajistit dostatečný dohled.
5. Vodění psů do areálu YC Krnov není dovoleno.
6. Rozdělávat ohně je obecně povoleno pouze na dvou místech, k tomu určených – tj. na zpevněném
ohništi a v krbu pod přístřeškem. Jiné místo připadá v úvahu pouze se svolením správce areálu.
7. Všichni členové spolku a jejich návštěvy se zavazují počínat si tak, aby v areálu YC Krnov nedošlo ke
škodě na zdraví, majetku či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním osobám v areálu.
8. Za volně odložené předměty klub nenese odpovědnost. Rovněž tak klub nenese odpovědnost za
poranění a úrazy, způsobené vlastní neopatrností a nerespektováním provozního řádu a dalších
pokynů. V případě mimořádné události, nebo nebezpečí úrazu, je každý povinen hrozící nebezpečí
podle svých možností odvrátit, případně pomoci omezit jeho dopad. V situaci, kdy dojde k úrazu,
poskytnout nebo zajistit poskytnutí první pomoci.
9. Pobyt v areálu YC Krnov je výhradně na nebezpečí člena či návštěvy. Vstupem do areálu člen či
návštěva výslovně souhlasí ve smyslu § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na úplném
vyloučení povinnosti spolku k náhradě případně vzniklé újmy v rámci pobytu v těchto místech v
mezích limitů stanovených uvedeným ustanovením. Náhrady případně vzniklé újmy se tyto osoby
musí řešit individuálně zdravotním pojištěním, pojištěním za škody způsobené provozem lodí,
pojištění proti poškození a krádeži motorových vozidel a lodí s příslušenstvím, umístěných v areálu YC
Krnov.
Schváleno na Valné hromadě v Krnově dne ……16.6.2021