Stanovy

Yacht club Krnov

Hlava I.
Čl.1 Základní ustanovení
(1) Klub je dobrovolným sdružením občanů, ustanoveným za účelem uspokojování jejich zájmů, zvláště o provozování vodních sportů ve všech jeho formách.
(2) Klub má postavení právnické osoby charakteru spolku dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Čl.2 Název a sídlo, IČ a spisová značka
(1) Plný název klubu zní „ Yacht club Krnov “. Vedle plného názvu též užívá zkratku YCKr.
(2) Sídlo klubu: Pod Rozhlednou 1144/11 , 794 01 Krnov.
(3) Identifikační číslo 265 38 971
(4) Spisová značka L 12991 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Čl.3 Cílem a posláním klubu je zejména
a) Vytvářet podmínky pro uspokojování zájmu jeho členů o vodní sporty. b) Organizovat a zajišťovat výcvik členů související se sportovní činností. c) Přihlašovat své členy k účasti na závodech v ČR nebo v zahraničí. d) Pořádat vlastní závody. e) Pořádat společenské akce. f) Dobrovolně se sdružovat se sportovními kluby. g) Provozovat hospodářskou činnost.

Hlava II.
Čl.4 Členové
(1) Členem klubu se může stát kterákoli fyzická osoba, která se hodlá účastnit činnosti klubu, bude dodržovat jeho stanovy a splní další podmínky přijetí.
(2) Členství v klubu je dobrovolné.

Čl.5 Vznik členství
(1) Žadatel o členství je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jeho bydliště, datum narození a druh činnosti, kterým chce člen přispět do klubu a zaplatit příslušný vstupní poplatek Žadatel bez plné způsobilosti k právním úkonům musí navíc doložit souhlas svého zákonného zástupce nebo opatrovníka.
(2) Splní-li žadatel podmínky přijetí, stává se členem ve zkušební době s právy a povinnosti řádného člena.
(3) Zkušební doba trvá jeden rok.
(4) O přijetí člena rozhodne Rada klubu. Po uplynutí zkušební doby Rada písemně členovi oznámí, zda jej přijala, či nikoliv. Toto rozhodnutí nemusí být zdůvodněno.

Čl.6
Práva a povinnosti člena
(1) Člen klubu má právo:
a) účastnit se sportovní a společenské činnosti klubu,
b) účastnit se a hlasovat na valné hromadě,
c) uplatňovat své názory, návrhy a kritiky,
d) využívat majetek klubu k jeho účelu a za stanovených podmínek.
(2) Člen klubu má povinnosti:
a) dodržovat stanovy klubu, na jejich základě vydané předpisy a rozhodnutí rady,
b) řádně a včas platit stanovené klubové poplatky,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek klubu,
d) řádně, svědomitě a nestraně vykonávat svěřené funkce a umožnit provedení
kontroly své činnosti
e) zdržovat se aktivit, při nichž by mohlo dojít ke střetům zájmu,
f) oznámit bez prodlení Radě všechny změny údajů dle čl.5 odst.1.

Čl.7
Zvláštní práva a povinnosti
(1) Členové, kteří nabyli 18 let věku, plní řádně všechny své členské povinnosti a jsou
činnými členy klubu po dobu 10 let (dále jen „plní členové“) mají navíc právo volit, být
voleni a jmenováni do orgánu klubu.
(2) Valná hromada může jmenovat občana, který se zvlášť významným způsobem zasloužil o
klub, čestným členem.
(3) Čestný člen je zbaven povinnosti stanovené čl.6 odst. 2 písm. b)

Čl.8
Zánik členství
(1) Členství v klubu zaniká:
a) vystoupením člena
b) vyloučením Radou klubu
c) úmrtím člena
d) zánikem klubu
(2) Nezaplatí-li člen členské příspěvky do stanovené doby, pohlíží se na něj, jakoby vystoupil
z klubu.
(3) Člen může být vyloučen z klubu pouze Radou, po projednání a pouze z některého z
následujících důvodů:
a) porušení kázně klubu závažným způsobem,
b) opětovné porušení kázně klubu, ač byl již pro toto porušení napomenut,
c) jednání proti zájmům klubu,
d) jednání proti myšlenkám cti, humanismu a demokracie,
e) závažné porušení nebo opakované porušování stanov
Členství v klubu může být na odůvodněnou žádost člena pozastaveno až na dobu 3 let.
Omezení členských práv a povinností v době pozastaveného členství
stanoví zvláštní klubový předpis.

Hlava III.
Čl.9
Orgány klubu
Orgány klubu jsou: a) Valná hromada b) Rada klubu v čele s prezidentem klubu c) Revizní komise d) další orgány dle vnitřních předpisů klubu

Čl.10 Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu.
(2) Valnou hromadu svolává Rada nejméně jedenkrát ročně. Pozvánka na valnou hromadu musí být každému členovi doručena minimálně 15 dní před jejím konáním. Mimořádná valná hromada se svolává na návrh 1/3 plných členů, a to do jednoho měsíce od podání návrhu Radě.
(3) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina plných členů. Před vlastním jednáním valná hromada schválí jednací řád, kterým se jednání bude řídit.
(4) Prostou většinou přítomných členů valná hromada rozhoduje o a) základních otázkách činnosti klubu, b) schválení zprávy o hospodaření v uplynulém období, c) schválení koncepci činnosti na další období, d) schválení roční uzávěrky, revizní zprávy, e) schválení rozpočtu na další rok, f) výši členských příspěvků, g) výši vstupního poplatku pro žadatele o členství, h) odvolání proti rozhodnutí smírčí komise.
(5) Prostou většinou přítomných plných členů valná hromada rozhoduje o a) změně stanov, b) spojení klubu s jiným subjektem c) majetkové účasti v jiném subjektu
(6) Prostou většinou přítomných plných členů valná hromada dále a) volí prezidenta klubu, b) volí a odvolává členy revizní komise, c) odvolává členy Rady
(7) Prostou většinou všech plných členů valná hromada rozhoduje o a) zrušení klubu, b) nabývání a pozbývání nemovitého majetku

Čl.11 Rada klubu
(1) Rada klubu je výkonným orgánem klubu. Rada rozhoduje ve věcech, které nejsou svěřeny do pravomoci valné hromady, kontrolní komise nebo smírčí komise.
(2) Rada klubu se skládá s prezidenta klubu, jednatele, hospodáře, správce majetku a předsedu sportovní komise.
(3) Prezident klubu je volen valnou hromadou z řad plných členů klubu. Ostatní členové Rady jsou jmenováni prezidentem z řad plných členů klubu. Funkční období prezidenta je tříleté. Funkční období ostatních členů končí jmenováním nového člena do stejné funkce.
(4) Jednání rady svolává podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, prezident. Prezident také jednání řídí. Rada jedná jako kolektivní orgán; svá rozhodnutí přijímá většinou hlasů
přítomných členů. O jednání Rada písemně vyhotoví zápis, který zveřejní pro členy klubu.
(5) Rada klubu je povinna a) řídit se při svém jednání rozhodnutími valné hromady, b) předkládat valné hromadě návrhy dle čl. 10 odst. 4, c) umožnit revizní komisi kontrolu své činnosti.
(6) Rada klubu dále a) jmenuje členy sportovní komise, b) zřizuje pro svou činnost další pomocné orgány, je-li to potřeba, c) jmenuje členy pomocných orgánů, d) pověřuje jednáním jménem klubu jiného člena mimo prezidenta, e) hospodaří s majetkem klubu dle Zásad hospodaření klubu, ročního plánu a schváleného rozpočtu, f) odpovídá za řádné hospodaření a vedení účetnictví.
(7) Prezident klubu jedná jménem klubu navenek samostatně. Prezident provádí právní úkony zavazující klub v souladu s usnesením Rady klubu.
(8) Prezident klubu dále: a) svolává a řídí jednání Rady klubu, b) zastupuje Radu v době mezi jejími jednáními.
(9) Prezident klubu je povinen jmenovat a) Radu klubu do jednoho měsíce od svého zvolení, b) do jednoho měsíce člena Rady klubu, který byl valnou hromadou odvolán, odstoupil, nebo z jiného důvodu nevykonává svou funkci.
(10) Jednatel zastupuje prezidenta klubu v jeho nepřítomnosti. Jednatel není oprávněn zastupovat prezidenta v činnosti podle odst. 9.
(11) Hospodář klubu odpovídá za řádné provádění finančních operací, o tom je povinen informovat Radu. Hospodář je mimo prezidenta oprávněn stvrzovat podpisem provedení operace na účtu klubu u finančního ústavu; provedení operace musí být vždy stvrzeno podpisem dalšího pověřeného člena Rady.
(12) Správce majetku zjišťuje stav majetku, podává o něm zprávy a návrhy Radě, zajišťuje správu majetku v souladu s usneseními Rady.
(13) Předseda sportovní komise řídí činnost sportovní komise. Sportovní komise zajišťuje sportovní činnost klubu v souladu se schválenou koncepcí činnosti.

Čl.12
Statutární orgán klubu
Statutárním orgánem klubu je Rada klubu ve složení prezident, jednatel, hospodář, správce majetku a předseda sportovní komise.
Prezident klubu jedná jménem klubu navenek samostatně. Prezident provádí právní úkony zavazující klub v souladu s usnesením Rady klubu.

Čl.13 Revizní komise
(1) Revizní komise je kontrolním orgánem klubu. Je volena valnou hromadou z řad členů klubu starších 18 let. Tvoří ji předseda a dva členové. Revizní komise je ze své činnosti odpovědná valné hromadě, které podává zprávy o své činnosti.
(2) Revizní komise provádí kontrolu vydávání předpisů a všech majetkových operací Rady. Zjištěné nedostatky vždy projedná s Radou, popř. navrhne opatření vedoucí k nápravě. Revizní Komise je také oprávněna pozastavit rozhodnutí Rady, o němž se domnívá, že může působit klubu škodu, je v rozporu se schválenou koncepcí činnosti, či odporuje právním předpisům.
(3) Revizní komise je povinna prošetřit písemný podnět člena a do 30 dnů od tohoto podání mu předložit písemnou zprávu o tomto šetření.
(4) Revizní komise je oprávněna vyžadovat od orgánů a členů klubu informace potřebné k její činnosti. Orgány a členové klubu jsou povinni jí tyto informace poskytnout.

Čl.14 Smírčí komise
(1) Spory mezi členy klubu vzniklé z činnosti klubu, mezi orgány klubu, stejně jako spory mezi členy a orgány klubu, řeší smírčí komise.
(2) Smírčí komise je ustavena pro každý případ zvlášť tak, že každá ze sporných stran jmenuje po jednom komisaři. Takto jmenovaní členové zvolí z řad plných členů předsedu smírčí komise. Nedohodnou-li se komisaři na osobě předsedy, zastává tuto funkci prezident klubu.
(3) Smírčí řízení je zahájeno, jakmile dojde návrh na zahájení řízení prezidentovi klubu. Ten odešle podání druhé straně a obě strany vyzve ke jmenování smírčích komisařů.
(4) Po ustanovení smírčí komise nařídí její předseda jednání, které dále řídí. Během jednání musí být vyslechnuty obě strany. O jednání vede smírčí komise protokol, jeho správnost potvrdí sporné strany, komisaři a předseda komise svými podpisy.
(5) Jestliže smírčí komise dojde k názoru, že již není třeba v řízení pokračovat, řízení ukončí a vydá smírčí rozhodnutí, které vyhotoví do 15 dnů písemně.
(6) Smírčí komise rozhoduje většinou hlasů. Písemné vyhotovení rozhodnutí musí obsahovat výrok a jeho stručné odůvodnění a musí být podepsáno alespoň dvěma členy komise. Člen smírčí komise, který s rozhodnutím nesouhlasí, může připojit svůj názor.
(7) Proti rozhodnutí smírčí komise lze do 15 dnů od doručení podat odvolání k valné hromadě. To však nemá odkladné účinky. Valná hromada na své nejbližší schůzi odvolání projedná a rozhodnutí smírčí komise potvrdí, nebo změní.
(8) Rozhodnutí smírčí komise, proti kterému nebylo podáno odvolání, a rozhodnutí valné hromady o odvolání je pro členy a orgány klubu závazné.

Hlava IV.
Čl.15
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabyly platnosti schválením na valné hromadě dne 26.3. 2015.

Za Radu YC Krnov Mgr. Kutálek Lubomír (prezident klubu)